หางาน.COM | ทักษะสำหรับงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในอนาคต?

ทักษะสำหรับงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในอนาคต

ในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานด้วย ดังนั้น มีทักษะที่มีความสำคัญสำหรับงานในอนาคตที่คุณอาจต้องพิจารณาพัฒนาความรู้และทักษะของคุณดังนี้

 1. การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างครอบคลุม ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วจะเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรมีความเป็นอัจฉริยะทางอารมณ์ (emotional intelligence) เพื่อให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ อีกทั้งยังต้องมีความกระตือรือร้นในการอัพเดทความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อทำให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานใหม่ๆ

 2. ทักษะด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและธุรกิจ การมีความรู้และทักษะในเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), การประมวลผลคลาวด์ (Cloud Computing), ระบบเก็บข้อมูล (Database Systems) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) จะช่วยให้คุณเป็นผู้มีคุณภาพในการทำงานในอนาคต

 3. ทักษะด้านการสื่อสารและความรับผิดชอบ การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณควรสามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและเข้าใจความต้องการของผู้อื่นได้ นอกจากนี้ ความรับผิดชอบและความรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเป็นทักษะที่มีคุณค่าในการทำงาน

 4. การแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ การสามารถแก้ไขปัญหาและคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็น เนื่องจากอนาคตอาจมีความซับซ้อนและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา คิดอย่างครอบคลุมและคิดวิพากษ์วิจารณ์จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ในอนาคตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติจะมีบทบาทที่สำคัญในการผลิตและการทำงานทางธุรกิจ ความรู้และความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น ระบบหุ่นยนต์ การจัดการกระบวนการผลิตอัตโนมัติ หรือระบบเซ็นเซอร์ เป็นทักษะที่จำเป็น

 6. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นความสามารถที่สำคัญในอนาคต คุณควรเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยเรียนรู้ใหม่ๆ และติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมที่คุณทำงานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม อนาคตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความสามารถและทักษะที่กล่าวมาเป็นแนวทางที่คาดหวัง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความเป็นอัจฉริยะทางอารมณ์ การเป็นผู้เรียนรู้และการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสำเร็จในอนาคต

7 ทักษะที่ต้องมี เพื่อ อนาคต

เพื่ออนาคต นอกเหนือจากทักษะที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีทักษะอื่นๆ ที่สำคัญอีกมากมายที่คุณควรพัฒนาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงานในอนาคต ดังนี้

 1. ความสามารถในการทำงานทางดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ความสามารถในการทำงานทางดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรมีความรู้และทักษะในการใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ เช่น การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารออนไลน์ เป็นต้น
 2. ทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลาย (Cultural Intelligence) ในสภาวะที่โลกกลายเป็นสภาพที่สื่อสารร่วมกันได้ง่ายขึ้น คุณควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคคลที่มีวัฒนธรรมและความคิดที่แตกต่างกัน การเข้าใจและเคารพความหลากหลายของวัฒนธรรม และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคต

 3. ทักษะการเรียนรู้แบบเร่งด่วน (Rapid Learning Skills) การเรียนรู้แบบเร่งด่วนจะช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลใหม่ๆ และเรียนรู้ให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเมื่อต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

 4. การคิดอย่างครอบคลุมและวิเคราะห์ข้อมูล (Critical Thinking and Data Analysis) การมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจที่มีความสร้างสรรค์ และทำให้คุณสามารถตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลในการทำงานในอนาคต

 5. การคิดริเริ่ม (Creativity) การมีความคิดริเริ่มและความสามารถในการสร้างสรรค์นั้นเป็นทักษะที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถพบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนใครและสร้างความสร้างสรรค์ในงานของคุณในอนาคต

 6. การเรียนรู้การทำงานแบบทีม (Collaboration Skills) การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต คุณควรมีทักษะในการสื่อสาร การแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จในอนาคต

การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการเผชิญกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจและประสบความสำเร็จในงานของคุณในอนาคต

21st century skills ทักษะแห่งอนาคต

ทักษะแห่งอนาคตหรือ 21st century skills เป็นกลุ่มของทักษะที่ถือว่าสำคัญในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมและตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเน้นมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทำงาน องค์กรและอุตสาหกรรมกำลังค้นหาบุคคลที่มีทักษะเหล่านี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของอนาคตได้ดีขึ้น สำหรับทักษะแห่งอนาคตหรือ 21st century skills ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตได้แก่

 1. การแก้ปัญหาและคิดอย่างครอบคลุม (Critical Thinking and Problem Solving) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจที่มีความสร้างสรรค์และโดดเด่น

 2. การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียน การพูด การฟัง และการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสื่อถึงความคิดและไอเดียให้เข้าใจได้

 3. การทำงานเป็นทีม (Collaboration) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแก้ไขข้อขัดแย้งในกระบวนการทำงานร่วมกัน

 4. การเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวตลอดชีวิต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมและเทคโนโลยี

 5. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และมีความก้าวหน้าในการนวัตกรรม โดยสร้างไอเดียใหม่ๆ และคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความแตกต่างและความสร้างสรรค์ในงานของคุณ

 6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Literacy) ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน การเรียนรู้ การสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. การคิดอย่างสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี (Digital Creativity and Problem Solving) ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ โดยการใช้เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

 8. การคิดอย่างครอบคลุมและวิเคราะห์ข้อมูล (Critical Thinking and Data Analysis) ความสามารถในการวิเคราะห์และองค์ประกอบในข้อมูล เพื่อให้สามารถทำความสะอาดข้อมูล วิเคราะห์และสร้างความเข้าใจจากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 9. การเตรียมความพร้อมในการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Readiness) ความสามารถในการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน รวมถึงการใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการสื่อสารในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง

 10. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเชื่อมโยงและสร้างความสอดคล้องในทีมงาน และการแก้ไขข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน

 11. การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา (Decision Making and Problem Solving) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ตัดสินใจที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงาน โดยใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควรพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อให้สามารถรับมือและประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

ทักษะที่มีความจําเป็นในโลกอนาคต ผู้สอนยุคใหม่

ในโลกอนาคตและบทบาทของผู้สอนยุคใหม่ที่เน้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างครอบคลุม คุณควรพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นเหล่านี้

 1. การเรียนรู้แบบผู้นำ (Leadership of Learning) เป็นผู้สอนที่สามารถเป็นตัวนำในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตือรือร้นและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กลยุทธ์การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

 2. การสร้างความรู้และทักษะใหม่ (Knowledge and Skill Creation) เป็นผู้สอนที่สามารถสร้างและแบ่งปันความรู้และทักษะใหม่ให้แก่ผู้เรียน โดยการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางสมอง (21st century skills) เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 3. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเป็นอิสระ (Diverse and Inclusive Learning Environment) เป็นผู้สอนที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเชิงปฏิบัติ โดยเป็นกลางในการสร้างความเข้าใจและความเคารพต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความหลากหลายในรูปแบบการเรียนรู้ และการให้โอกาสในการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ

 4. การใช้เทคโนโลยีในการสอน (Technology Integration) เป็นผู้สอนที่มีความคุ้นเคยและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์

 5. การส่งเสริมทักษะการคิดอย่างวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem-Solving) เป็นผู้สอนที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน โดยการใช้กลยุทธ์การสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 6. การส่งเสริมทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) เป็นผู้สอนที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์

 7. การส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skills) เป็นผู้สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการทำงานเป็นทีม

 8. การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem-Solving) เป็นผู้สอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน โดยการใช้กลยุทธ์และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาในทางใหม่ๆ

 9. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Skills) เป็นผู้สอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาที่สนใจตลอดชีวิต

ทั้งนี้ ในโลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สอนยุคใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาความสามารถในรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันและอนาคต

ทักษะการ ทำงาน คือ

ทักษะการทำงาน (Workplace Skills) คือ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและการปฏิบัติงานในสถานการณ์งาน ซึ่งทักษะเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในสภาวะการทำงานที่หลากหลายได้ดีขึ้น ทักษะการทำงานส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มดังนี้

 1. ทักษะระบบและการจัดการงาน (Organizational and Management Skills) ทักษะในการวางแผน จัดการเวลา และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการเขียน การพูด การฟัง และการใช้ภาษาสั่งสอนในสถานการณ์งานต่างๆ รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์

 3. ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem-Solving Skills) ทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ ระบุปัญหา และพบวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์และความรับผิดชอบในการหาทางออกในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

 4. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม การสื่อสารและร่วมแก้ไขปัญหา การแบ่งหน้าที่และการสนับสนุนผู้อื่น เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

 5. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking Skills) ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจและการใช้ตรรกะในการตัดสินใจ รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ

 6. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว (Learning and Adaptability Skills) ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสถานการณ์ทางวิชาชีพ

 7. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skills) ทักษะในการคิดสร้างสรรค์และพบคำตอบที่แตกต่าง การมองเห็นโอกาสและการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

ทักษะการทำงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบอาชีพในสถานการณ์งานที่ท้าทายในอนาคต การพัฒนาและปรับปรุงทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการสร้างศักยภาพและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทำงานในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com