หางาน.COM | มีการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานนี้อย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

มีการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานนี้อย่างไร?

การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการที่คุณทำเพื่อกำหนดว่าคุณต้องการที่จะบรรลุอะไรในบทบาทหรือตำแหน่งงานของคุณ ดังนั้น ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวจะมีดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายยามรู้ (S.M.A.R.T Goals)

  • Specific (มีเป้าหมายเฉพาะ) เป้าหมายควรจะถูกกำหนดให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพื่อให้คุณเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าคุณต้องทำอะไร
  • Measurable (สามารถวัดได้) เป้าหมายควรจะเป็นเชิงปริมาณหรือปริมาณ เพื่อให้คุณสามารถวัดความคืบหน้าและความสำเร็จได้
  • Achievable (เป็นไปได้) เป้าหมายควรจะเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงในเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่
  • Relevant (เกี่ยวข้อง) เป้าหมายควรจะเกี่ยวข้องกับคำอธิบายงานและการพัฒนาส่วนตัวของคุณ
  • Time-bound (มีระยะเวลากำหนด) เป้าหมายควรจะมีการกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการบรรลุ
 2. แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ

  • การแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนย่อยๆ ช่วยให้ง่ายต่อการจัดการและบริหารเวลา และช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของคุณได้อย่างชัดเจน
 3. สร้างแผนการดำเนินงาน

  • กำหนดวิธีการที่คุณจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการกำหนดเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น
 4. ติดตามและปรับปรุง

  • ตรวจสอบความคืบหน้าของคุณตามเป้าหมายที่กำหนดและปรับปรุงแผนการดำเนินงานตามความต้องการและสถานการณ์
 5. ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย

  • ทุกๆ ประเภทของเป้าหมายจะต้องถูกทบทวนเพื่อดูว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และหากไม่ได้ผลตามที่คาดหวังคุณควรทำการปรับปรุงเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น

การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงานเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาและเติบโตในบทบาทของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสำเร็จในการทำงานของคุณ

เพื่อให้คุณเข้าใจดีขึ้นเรื่องการกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในตำแหน่งงาน นี่คือขั้นตอนเพิ่มเติมที่อาจช่วยให้คุณปฏิบัติตาม

 1. ตั้งคำถามตนเอง
  • คำถามเหล่านี้อาจช่วยให้คุณครบถ้วนและชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ
   • ทำไมเป้าหมายนี้สำคัญกับบทบาทหรือความพัฒนาของฉัน?
   • ทำไมเป้าหมายนี้สอดคล้องกับความเหมาะสมของตำแหน่งงานหรือองค์กรนี้?
   • มีวิธีใดที่ฉันสามารถวัดความสำเร็จของเป้าหมายได้บ้าง?
 2. การสื่อสารเป้าหมาย
  • แบ่งปันเป้าหมายที่คุณกำหนดกับผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้พวกเขาเข้าใจและสามารถสนับสนุนคุณได้
 3. การระบุและแก้ไขอุปสรรค
  • ระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานสู่เป้าหมาย และคิดว่าคุณจะจัดการกับมันอย่างไร
 4. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • ตระหนักถึงความรู้สึกและทักษะที่คุณต้องการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ใหม่หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่
 5. รักษาความสม่ำเสมอ
  การทำงานสู่เป้าหมายอาจต้องการเวลาและความอุตส่าห์ ความสม่ำเสมอในการกระทำที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายจะช่วยให้คุณไม่มีสิ่งที่มาขวางหรือสลับความสนใจ
 6. การประเมินและส่งเสริมตนเอง
  ประเมินความคืบหน้าของคุณเป็นระยะเวลาและส่งเสริมตนเองด้วยการให้รางวัลหรือเล่าสู่ผู้อื่นเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณ

การกำหนดเป้าหมายส่วนตัวในการทำงานเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระเบียบและต้องการความพยายามต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ทำงานจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com