หางาน.COM | การใช้ภาษาต่างประเทศในการสมัครงาน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสมัครงาน

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสมัครงานเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อแสดงความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารระหว่างประเทศกับผู้คนที่มีวัฒนธรรมและภาษาต่างกันไป นี่คือบางข้อสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการสมัครงาน:

 1. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาในเรซูเม่: หากคุณมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สำคัญต่อตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ควรระบุในส่วนของภาษาในเรซูเม่ของคุณ ระบุภาษาที่คุณถนัดและระดับความสามารถของภาษาด้วย

 2. อธิบายความสามารถภาษาในสัมภาษณ์งาน: หากคุณผ่านขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ควรเตรียมตัวเพื่อพูดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ อธิบายความสามารถของคุณในการอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาต่างประเทศได้อย่างชัดเจน

 3. สื่อสารในภาษาต่างประเทศ: หากตำแหน่งงานที่คุณสมัครต้องการการสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ใช้ภาษาต่างประเทศ คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสื่อสารในภาษานั้น อาจมีการทดสอบภาษาหรือการสัมภาษณ์เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้ภาษา

 4. ความรู้และเข้าใจวัฒนธรรม: ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เป้าหมายให้ความสำคัญกับการสมัครงานมีความสำคัญอย่างมาก ความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศที่คุณสนใจสามารถช่วยให้คุณเข้าใจและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง

 5. ประสบการณ์การใช้ภาษา: หากคุณมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศในที่ทำงานก่อนหน้านี้หรือในการศึกษา คุณควรระบุในเรซูเม่โดยระบุหน้าที่ที่ทำในภาษาต่างประเทศและผลกระทบที่ได้รับ

เมื่อจัดทำเรซูเม่ในภาษาอังกฤษ ควรใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและชัดเจน เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร และระดับภาษาที่แสดงถึงความสามารถของคุณในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ

ระดับ skill ภาษาใน Resume

ระดับ skill ภาษาใน Resume ใช้เพื่อแสดงความสามารถในการใช้ภาษาต่างๆ ที่คุณมี ดังนี้:

 1. ระดับพื้นฐาน (Basic): คุณมีความรู้และความสามารถในภาษานั้น สามารถเข้าใจและสื่อสารในสถานการณ์ที่ค่อนข้างคงที่ แต่ความถนัดในการใช้งานอาจยังจำกัด

 2. ระดับปานกลาง (Intermediate): คุณมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเข้าใจและสื่อสารในสถานการณ์ที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยได้ อาจยังขาดคำศัพท์หรือไวยากรณ์บางอย่าง

 3. ระดับสูง (Advanced): คุณมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเข้าใจและสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดี รู้จักใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง

 4. ระดับเชี่ยวชาญ (Fluent): คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในทุกสถานการณ์ ความถนัดในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและเข้าใจคำพูดของผู้คน

การเขียน skill ใน Resume

เมื่อเขียน skill ใน Resume ควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้:

 1. ระบุภาษา: ระบุภาษาที่คุณมีความสามารถ เช่น “ภาษาอังกฤษ” หรือ “English.”

 2. ระดับความสามารถ: ระบุระดับความชำนาญของภาษาที่คุณมี เช่น “พูดเป็น” หรือ “อ่านเขียนได้.”

 3. ตัวอย่างความสามารถ: แสดงตัวอย่างการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น “สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ” หรือ “สามารถอ่านและเขียนเอกสารภาษาอังกฤษได้.”

 4. ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม: หากคุณมีความเชี่ยวชาญทางภาษาเฉพาะใดๆ เช่น การแปลภาษา คุณสามารถระบุในส่วนของความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมใน Resume ของคุณ

เรซูเม่สมัครงาน

Resume สำหรับการสมัครงานควรประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาดังนี้:

 1. ข้อมูลส่วนตัว: ระบุชื่อ, ที่อยู่, ข้อมูลติดต่อ เพื่อให้ผู้สรรหางานสามารถติดต่อคุณได้

 2. การศึกษา: ระบุระดับการศึกษาที่คุณได้รับ เช่น ปริญญาตรี, ปริญญาโท และชื่อสถาบันการศึกษาที่คุณเคยศึกษา

 3. ประสบการณ์ทำงาน: ระบุประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษา รวมถึงบทบาท หน้าที่ และผลงานที่สำคัญ

 4. ความสามารถทางภาษา: ระบุภาษาที่คุณถนัดและระดับความสามารถในแต่ละภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ (Advanced), ภาษาฝรั่งเศส (Intermediate)

 5. ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม: ระบุความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การแปลภาษา, การสอนภาษา หรือการเขียนเนื้อหา

 6. กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง: ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การเข้าร่วมคอนเฟอร์ร์นสำหรับผู้สนใจในการเรียนรู้ภาษา

 7. การฝึกอบรม: ระบุการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น คอร์สเรียนภาษาที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม

ระดับภาษาอังกฤษ 5 ระดับ

ระดับภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่:

 1. Beginner: มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์พื้นฐานและไวยากรณ์พื้นฐาน

 2. Elementary: มีความสามารถในการเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เช่น การสื่อสารในสถานการณ์ที่ค่อนข้างคงที่

 3. Intermediate: มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าระดับพื้นฐาน สามารถเข้าใจและสื่อสารในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้

 4. Advanced: มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ฟุ่มเฟือย สามารถเข้าใจและสื่อสารได้ดีในสถานการณ์ทุกประเภท

 5. Proficient: เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในทุกสถานการณ์ รวมถึงการอ่าน เขียน ฟัง พูด และเข้าใจคำพูดของผู้คนได้อย่างดี ประโยชน์ของการระบุระดับภาษาใน Resume คือช่วยให้ผู้สรรหางานเข้าใจระดับความสามารถทางภาษาของคุณและปรับตัวในการตัดสินใจสรรหางานให้เหมาะสมกับความสามารถของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com