หางาน.COM | 100 คําศัพท์ภาษาอังกฤษสมัครงาน?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน

 1. การสมัครงาน (Job Application)
 2. บริษัท (Company)
 3. ตำแหน่งงาน (Position)
 4. เงินเดือน (Salary)
 5. ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)
 6. การศึกษา (Education)
 7. ทักษะ (Skills)
 8. ผู้จ้างงาน (Employer)
 9. ผู้สมัครงาน (Job Applicant)
 10. การสัมภาษณ์ (Interview)
 11. เอกสารสมัครงาน (Application Documents)
 12. ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
 13. ประวัติการทำงาน (Employment History)
 14. การฝึกอบรม (Training)
 15. คุณสมบัติ (Qualifications)
 16. จดหมายสมัครงาน (Cover Letter)
 17. รายละเอียดงาน (Job Description)
 18. การตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Goal Setting)
 19. การแสดงความสนใจในงาน (Expression of Interest)
 20. การจ้างงาน (Hiring)
 21. การเลือกสรรค์ (Recruitment)
 22. สัญญาจ้างงาน (Employment Contract)
 23. ประโยชน์และสวัสดิการ (Benefits and Perks)
 24. วิธีการสมัครงาน (Application Process)
 25. นักศึกษาฝึกงาน (Intern)
 26. ประชาสัมพันธ์งาน (Job Posting)
 27. การพิจารณาจ้างงาน (Employment Consideration)
 28. ส่วนราชการ (Government Sector)
 29. ภาคเอกชน (Private Sector)
 30. งานเต็มเวลา (Full-time Job)
 31. งานนอกเวลา (Part-time Job)
 32. งานประจำ (Permanent Job)
 33. งานชั่วคราว (Temporary Job)
 34. อัตราจ้าง (Wage Rate)
 35. ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 36. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
 37. ทักษะการเขียน (Writing Skills)
 38. ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Skills)
 39. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)
 40. ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)
 41. ทักษะการนับถือวินัย (Punctuality Skills)
 42. ทักษะการจัดการเวลา (Time Management Skills)
 43. การเป็นผู้นำ (Leadership)
 44. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
 45. ความยืดหยุ่น (Adaptability)
 46. ความคิดริเริ่ม (Initiative)
 47. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Abilities)
 48. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 49. ความรู้ด้านเทคนิค (Technical Knowledge)
 50. ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (Networking Abilities)
 51. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 52. การเตรียมเอกสารสมัครงาน (Application Document Preparation)
 53. การวิเคราะห์ตำแหน่งงาน (Job Analysis)
 54. การสำรวจตลาดงาน (Job Market Research)
 55. การประชุม (Meeting)
 56. การนำเสนอตัวเอง (Self-Presentation)
 57. การตอบคำถาม (Question Answering)
 58. การพิจารณาคัดเลือก (Selection Process)
 59. การประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
 60. การประเมินความสามารถ (Skills Assessment)
 61. การประเมินความเหมาะสม (Fit Assessment)
 62. การให้คำปรึกษาสายอาชีพ (Career Counseling)
 63. การเตรียมสัมภาษณ์ (Interview Preparation)
 64. การติดตามผลสมัครงาน (Application Follow-up)
 65. การสร้างประวัติผู้สมัคร (Resume Building)
 66. การปรับปรุงฝีมือ (Skill Enhancement)
 67. การสร้างผลงาน (Portfolio Creation)
 68. การเตรียมตัวสัมภาษณ์ (Interview Attire)
 69. การพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Language Development)
 70. การปรับปรุงทักษะอื่นๆ (Other Skill Improvement)
 71. การจัดการความเครียด (Stress Management)
 72. การวางแผนอาชีพ (Career Planning)
 73. การพัฒนาสมอง (Brainstorming)
 74. การสร้างสรรค์ (Creativity)
 75. การสร้างองค์กร (Organizational Development)
 76. การบริหารเวลา (Time Management)
 77. การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills Development)
 78. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage)
 79. การสื่อสารภาษาที่สื่อ (Verbal Communication)
 80. การใช้ภาษาบังคับ (Body Language)
 81. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 82. การเป็นนายจ้าง (Entrepreneurship)
 83. การวางแผนการทำงาน (Work Planning)
 84. การเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหม่ (Onboarding)
 85. การสร้างภาคีแรงงาน (Workforce Development)
 86. การวิเคราะห์ภาวะความเสี่ยง (Risk Analysis)
 87. การจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Protocol Management)
 88. การแก้ไขข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution)
 89. การเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล (Influential Leadership)
 90. การทำงานร่วมกับทีมสายอาชีพ (Professional Teamwork)
 91. การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building)
 92. การประสานงาน (Coordination)
 93. การเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนงาน (Job Transition Preparation)
 94. การพัฒนาอาชีพในองค์กร (Organizational Career Development)
 95. การเป็นแหล่งข้อมูลการทำงาน (Workplace Information Source)
 96. การปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง (Adaptation to Change)
 97. การบริหารส่วนตัว (Personal Management)
 98. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills Development)
 99. การวางแผนการเรียนรู้ (Learning Planning)
 100. การเตรียมความพร้อมในการเป็นนักศึกษา (Student Readiness)

หวังว่ารายการคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานและการพัฒนาอาชีพได้ดียิ่งขึ้นครับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com