100 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน !

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สมัครงาน

 1. การสมัครงาน (Job Application)
 2. บริษัท (Company)
 3. ตำแหน่งงาน (Position)
 4. เงินเดือน (Salary)
 5. ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)
 6. การศึกษา (Education)
 7. ทักษะ (Skills)
 8. ผู้จ้างงาน (Employer)
 9. ผู้สมัครงาน (Job Applicant)
 10. การสัมภาษณ์ (Interview)
 11. เอกสารสมัครงาน (Application Documents)
 12. ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
 13. ประวัติการทำงาน (Employment History)
 14. การฝึกอบรม (Training)
 15. คุณสมบัติ (Qualifications)
 16. จดหมายสมัครงาน (Cover Letter)
 17. รายละเอียดงาน (Job Description)
 18. การตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Goal Setting)
 19. การแสดงความสนใจในงาน (Expression of Interest)
 20. การจ้างงาน (Hiring)
 21. การเลือกสรรค์ (Recruitment)
 22. สัญญาจ้างงาน (Employment Contract)
 23. ประโยชน์และสวัสดิการ (Benefits and Perks)
 24. วิธีการสมัครงาน (Application Process)
 25. นักศึกษาฝึกงาน (Intern)
 26. ประชาสัมพันธ์งาน (Job Posting)
 27. การพิจารณาจ้างงาน (Employment Consideration)
 28. ส่วนราชการ (Government Sector)
 29. ภาคเอกชน (Private Sector)
 30. งานเต็มเวลา (Full-time Job)
 31. งานนอกเวลา (Part-time Job)
 32. งานประจำ (Permanent Job)
 33. งานชั่วคราว (Temporary Job)
 34. อัตราจ้าง (Wage Rate)
 35. ทักษะทางเทคนิค (Technical Skills)
 36. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
 37. ทักษะการเขียน (Writing Skills)
 38. ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Skills)
 39. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)
 40. ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)
 41. ทักษะการนับถือวินัย (Punctuality Skills)
 42. ทักษะการจัดการเวลา (Time Management Skills)
 43. การเป็นผู้นำ (Leadership)
 44. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
 45. ความยืดหยุ่น (Adaptability)
 46. ความคิดริเริ่ม (Initiative)
 47. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving Abilities)
 48. การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
 49. ความรู้ด้านเทคนิค (Technical Knowledge)
 50. ความสามารถในการสร้างเครือข่าย (Networking Abilities)
 51. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 52. การเตรียมเอกสารสมัครงาน (Application Document Preparation)
 53. การวิเคราะห์ตำแหน่งงาน (Job Analysis)
 54. การสำรวจตลาดงาน (Job Market Research)
 55. การประชุม (Meeting)
 56. การนำเสนอตัวเอง (Self-Presentation)
 57. การตอบคำถาม (Question Answering)
 58. การพิจารณาคัดเลือก (Selection Process)
 59. การประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
 60. การประเมินความสามารถ (Skills Assessment)
 61. การประเมินความเหมาะสม (Fit Assessment)
 62. การให้คำปรึกษาสายอาชีพ (Career Counseling)
 63. การเตรียมสัมภาษณ์ (Interview Preparation)
 64. การติดตามผลสมัครงาน (Application Follow-up)
 65. การสร้างประวัติผู้สมัคร (Resume Building)
 66. การปรับปรุงฝีมือ (Skill Enhancement)
 67. การสร้างผลงาน (Portfolio Creation)
 68. การเตรียมตัวสัมภาษณ์ (Interview Attire)
 69. การพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Language Development)
 70. การปรับปรุงทักษะอื่นๆ (Other Skill Improvement)
 71. การจัดการความเครียด (Stress Management)
 72. การวางแผนอาชีพ (Career Planning)
 73. การพัฒนาสมอง (Brainstorming)
 74. การสร้างสรรค์ (Creativity)
 75. การสร้างองค์กร (Organizational Development)
 76. การบริหารเวลา (Time Management)
 77. การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills Development)
 78. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage)
 79. การสื่อสารภาษาที่สื่อ (Verbal Communication)
 80. การใช้ภาษาบังคับ (Body Language)
 81. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
 82. การเป็นนายจ้าง (Entrepreneurship)
 83. การวางแผนการทำงาน (Work Planning)
 84. การเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหม่ (Onboarding)
 85. การสร้างภาคีแรงงาน (Workforce Development)
 86. การวิเคราะห์ภาวะความเสี่ยง (Risk Analysis)
 87. การจัดการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Protocol Management)
 88. การแก้ไขข้อขัดแย้ง (Conflict Resolution)
 89. การเป็นผู้นำที่มีอิทธิพล (Influential Leadership)
 90. การทำงานร่วมกับทีมสายอาชีพ (Professional Teamwork)
 91. การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building)
 92. การประสานงาน (Coordination)
 93. การเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนงาน (Job Transition Preparation)
 94. การพัฒนาอาชีพในองค์กร (Organizational Career Development)
 95. การเป็นแหล่งข้อมูลการทำงาน (Workplace Information Source)
 96. การปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง (Adaptation to Change)
 97. การบริหารส่วนตัว (Personal Management)
 98. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills Development)
 99. การวางแผนการเรียนรู้ (Learning Planning)
 100. การเตรียมความพร้อมในการเป็นนักศึกษา (Student Readiness)

หวังว่ารายการคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานและการพัฒนาอาชีพได้ดียิ่งขึ้นครับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> หางาน.com

พัฒนา ทักษะ ทางจิตวิทยา สมองใหม่ สำหรับ สมัครงาน

งานวิจัย เกี่ยวกับทักษะสมอง ef ทักษะ EF ปฐมวัย ทักษะ EF ปฐมวัย 9 ด้าน กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ef แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมอง ef มีอะไรบ้าง ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ef ทักษะสมอง ef กลุ่มทักษะปฏิบัติ ทักษะ EF ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

อาชีพอิสระ ด้านการผลิต มีอะไรบ้าง ?

อาชีพอิสระด้านผู้ให้บริการ มีอะไรบ้าง อาชีพอิสระ 30 อาชีพ 20 อาชีพรับจ้าง มีอะไรบ้าง อาชีพอิสระมีอะไรบ้าง ก่อนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรมีข้อพิจารณาในเรื่องใดบ้าง ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ มี 4 ข้อประกอบด้วยอะไรบ้าง อาชีพอิสระค้าขาย อาชีพอิสระมีกี่ประเภท

เทคนิค ต่อรองเงินเดือน ใน การสมัครงาน

hr ต่อรอง เงินเดือน pantip ต่อ รอง เงินเดือน ก่อนเซ็นสัญญา ฝ่ายบุคคล โทรมา ต่อ รอง เงินเดือน วิธีต่อรองเงินเดือน จบใหม่ ต่อรองเงินเดือนหลังได้ offer ต่อรองเงินเดือนแล้วเงียบ สัมภาษณ์งาน คุยเรื่อง เงินเดือน ต่อรอง เงินเดือน วันเซ็นสัญญา pantip

วิธีการใช้ รีวิว และคะแนนบริษัท ในการสมัครงาน

ตัวอย่างการเขียนแนะนําตัวเอง สมัครงาน เขียนแนะนําตัวเองสั้นๆ สมัครงาน เขียนแนะนําตัวให้บริษัทรู้จัก ตัวอย่าง ตัวอย่างเขียนแนะนําตัวเอง ให้น่าสนใจ ตัวอย่างการแนะนำตัว เอง สัมภาษณ์งาน อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง resume ตัวอย่าง กรุณาแนะนําตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น อธิบายเกี่ยวกับตัวเอง ตัวอย่าง

คำแนะนำ การจัดการ ปฏิเสธ การสัมภาษณ์งาน

เหตุผลในการปฏิเสธ สัมภาษณ์งาน ตัวอย่างการปฏิเสธงานอย่างสุภาพ ภาษาอังกฤษ ยกเลิกนัดสัมภาษณ์งาน ตัวอย่าง ปฏิเสธสัมภาษณ์งาน pantip ตัวอย่างจดหมายปฏิเสธสัมภาษณ์งาน ภาษาไทย วิธีปฏิเสธงานแบบ สุภาพ ตัวอย่างจดหมายปฏิเสธงาน ภาษาไทย ปฏิเสธการสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ

การพัฒนาทักษะ ด้านอื่นๆ เพื่อ เพิ่มโอกาส ใน การหางาน

ทักษะการทํางาน 5 ทักษะ ทักษะที่สําคัญในการทํางาน 4 ทักษะ 5 แนวทาง ในการ ทำงาน เป็นทีม ทักษะที่สําคัญในการทํางาน มีอะไรบ้าง ทักษะการทํางานร่วมกัน มีอะไรบ้าง ทักษะการ ทำงาน ในองค์กร ทักษะส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง ทฤษฎี การทํางานเป็นทีม

การมีส่วนร่วมในองค์กร ร่วมในการพัฒนาองค์กร

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร การมีส่วนร่วมในการทํางาน หมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน employee involvement การมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีวิธีการอย่างไร การบริหารแบบมีส่วนร่วม PPT แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ออนไลน์

การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอคืออะไร

เอกสารสมัครงานทั่วไป มีอะไรบ้าง เอกสารสมัครงาน ตัวอย่าง เอกสารสมัครงานโรงงาน สมัครงานใช้อะไรบ้าง เอกสารสมัครงานพาร์ทไทม์ เอกสารสมัครงาน เซ็นสําเนาถูกต้อง เอกสารสมัครงาน ต้องเซ็น สํา เนา ถูก ต้อง ไหม เอกสารสมัครงานโรงแรม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top